Podmienky ochrany osobných údajov

Toto sú podmienky spracúvania osobných údajov občianskym združením Asociácia waldorfských škôl a škôlok so sídlom Veľká zem 399, 040 18 Vyšná Hutka, Košice-okolie, IČO: 308 44 851 (ďalej ako “Združenie”) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a disponovaní s nimi (ďalej ako “GDPR”).

Webové stránky Združenia

Webové stránky Združenia sú umiestnené na internetových domenách iwaldorf.sk a waldorfskapedagogika.sk, a tiež na ich subdoménach.

Rozsah spracovania osobných údajov

Združenie spracováva osobné údaje dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresu bydliska, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia, cookies, IP adresa, typ a verziu operačn0ho systému, typ a verziu webového prehliadača.

Účel a doba spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba udeľuje dobrovoľný súhlas Združeniu na spracovanie jej osobných údajov na účely zasielania informácií o aktivitách Združenia. Súhlas je platný až do jeho odvolania zo strany dotknutej osoby, odvolanie je možné vykonať poslaním požiadavky na emailovú adresu asociacia@iwaldorf.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Ďalšie ustanovenia

Webové stránky Združenia môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky, najmä na sociálne siete ako sú Facebook, Twitter, Google+, Youtube, a pod. Tieto odkazy nie sú súčasťou webových stránok Združenia, ale webových stránok tretích osôb, ktoré môžu používať zbierať osobné údaje, najmä cookies, alebo inak sledovať činnosť dotknutej osoby na webe. Cookies tretích strán sa riadi zásadami ochrany osobných týchto tretích strán. Cookies možno zablokovať v nastaveniach webového prehliadača.

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018